Art of Shock

Art of Shock Interviews

Art of Shock Videos

Art of Shock Music

Art of Shock Tour Dates

09/09/2020 : Wildwood Smokehouse & Saloon: Iowa City, IA
10/02/2020 : The Studio at Warehouse Live: Houston, TX