Art of Shock

Art of Shock Interviews

Art of Shock Videos

Art of Shock Music

Art of Shock Tour Dates

03/08/2022 : Wildwood Smokehouse & Saloon: Iowa City, IA
04/01/2022 : The Studio at Warehouse Live: Houston, TX